رفتن به محتوای اصلی

خبرها

گزارش تصویری ژوژمان دروس طرح معماری ۱، ۳ و ۵

یکشنبه، ۳۰ تیر ۹۸

ژوژمان دروس طرح ۱، ۳ و ۵ با حضور اساتید دروس و اساتید مدعو جناب اقای دکتر کوششگران، اقای دکتر حجازی، اقای مهندس حاج کاظمی،  مهندس معصوم زاده و خانم مهندس قوام نصیری برگزار شد.
در این جلسات اساتید هر کد به شرح درس و برنامه خود پرداخته و فرایند و نتیجه کلاس را توضیح دادند. سپس مباحث و گفتگوهایی پیرامون ارزیابی و آسیب شناسی طرح درس و فرایند کلاس انجام شد. مباحثی نظیر نحوه ارائه در دروس طرح، هماهنگی و پیوستگی هر طرح با دروس قبل و بعد از خود، توان و انگیزه دانشجویان ورودیهای مختلف و... از رئوس مطالب مورد بحث بودند.