رفتن به محتوای اصلی

خبرها

ژوژمان کارگاه شهر سازی ۱ و کار گاه شهر سازی ۳ برگزار شد.

سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۹۸

ژوژمان کارگاه هاي شهرسازي ۱ و ۳ با  حضور اساتید کارگاه ها و اساتید مدعو آقای دکتر کوششگران و آقاي مهندس خلج برگزار شد.

در کارگاه شهرسازي۱، دانشجويان با مراحل شناخت يک بخش کوچک از شهر (محله سراب مشهد) براي انجام مطالعات طرح هاي توسعه شهري آشنا شدند. کارگاه شهرسازي ۱ زير نظر اساتيد درس خانم مهندس بخشيده زاد، خانم مهندس تابان، خانم مهندس قاسمي و خانم مهندس عليخاني  هدايت شده است.

در کارگاه شهرسازی ۳، دانشجويان براي توس طرح تفصیلی تهيه کرده اند. اين کارگاه در ادامه کارگاه شهرسازي ۲ (با موضوع تهيه طرح راهبردي توس) زير نظر اساتيد درس خانم دکتر لشکری، آقاي دکتر حاذقي، خانم مهندس تابان، آقاي مهندس باغبان و آقاي دکتر قلندريان هدايت شده است.

ژوژمان کارگاه شهر سازی 1 و کار گاه شهر سازی3