رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دفاع از پایان نامه آقای امین حسنی سعدی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

دوشنبه، ۲۵ بهمن ۰۰

دفاع از پایان نامه آقای امین حسنی سعدی

عنوان پایان نامه:ساخت دستگاه کوچک مقیاس گسلش ترکیبی وبررسی اولیه اثر گسل ترکیبی بر روی لوله مدفون و پی های مجاور گسل 

استاد راهنما: دکتر رضا یگانه خاکسار

اساتید داور: دکتر فرامرز عالمی و دکتر فرزاد دلیری

در تاریخ 1400/11/27 روز چهارشنبه ساعت 10:30 برگزار می گردد.

http://sessions.sadjad.ac.ir/class-civil3