رفتن به محتوای اصلی

انتشارات

متن عمران

 

  • طرح نمونه گیری آگاهی بخشی و نظرسنجی شهروندان نسبت به معیارهای موثر در مکان یابی ساختمان شهرداری در مناطق ۹ و ۱۷ شهرداری مشهد
    مجری: الهام لشکری
    کارفرما: دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد، گروه تحلیل و پردازش اطلاعات ۱۳۹۸