رفتن به محتوای اصلی

دروس

لیست دروس گروه عمران

عمران        
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران  

برنامه پیشنهادی

سرفصل

       
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران  

برنامه پیشنهادی

سرفصل

       
       
 

 

 

 

 

 

لیست دروس گروه معماری
 

معماری کارشناسی     برنامه پیشنهادی
کارشناسی مهندسي معماري  

برنامه پیشنهادی
 سرفصل معماری قدیمی

سرفصل معماری جدید

چارت معماری از 96

 

لیست دروس گروه شهرسازی
 
شهرسازی مهندسی شهرسازی تا ورودی 1400
مهندسی شهرسازی از ورودی 1401