رفتن به محتوای اصلی

انتشارات

کتاب‌ها، مقالات و طرح‌های پژوهشی

متن

کتاب ها

  • لشکری، الهام و خلج، مهرشاد. (1397). تاسيسات و تجهيزات شهری. مشهد:‌ انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد. http://urdp.ir/post/79

مقالات 

  • شریف زاده، سمیه و قوام نصیری، نرگس. (آذر 1396). آموزش فرصت ساز: نمونه موردی پایش تمرین نهایی مقدمات طراحی معماری دو. در ششمین همایش ملی آموزش معماری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا. انتشار در لوح دیجیتال مجموعه مقالات.

 

  • گلستانی، سعید و شریف زاده، سمیه. (بهمن 1395). همسازی سازه های حفاظتی با کالبد بناهای تاریخی؛نمونه موردی: ایوان مسجد ملک زوزن. در مجموعه کنگره های استانی از چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، موزه بزرگ خراسان. چاپ در کتاب مجموعه چکیده مقالات.

 

  • لشکری، الهام و شادکام، ساجده و سپهری نژاد، عاطفه. (اسفند 1397). ارتقاء تعاملات اجتماعی در عرصه های همگانی شهری: نمونه موردی خیابان راهنمایی مشهد حدفاصل سه راه راهنمایی تا تقاطع با خیابان سناباد. در چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار. تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 

    https://www.civilica.com/Paper-NCSAC04-NCSAC04_141.html